2021

Odpust v Skároši

V nedeľu 3.10.2021 sa konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie, ktorej je náš kostol zasvätený. Svätú omšu celebroval pplk. Mons. PhDr. Marcel Gábor, policajný dekan.

Jún bohatý na milosti

Tak ako každý mesiac, aj tento sa začal v duchu prvopiatkovej nočnej adorácie, pri ktorej si môžeme vyprosiť veľa milostí, tak ako sa uvádza v knihe In sinu Jesu – V tichosti pred Pánom:
„Nie je to maličkosť, keď moje úbohé ľudské stvorenie dá uprostred noci prednosť mojej eucharistickej láske pred hodinou spánku. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Prichádzaj preto ku mne. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba, s tebou a skrze teba počas dňa. V nočnej adorácii odo mňa získaš to, čo odo mňa nie je možné získať žiadnym iným spôsobom – najmä vyslobodenie duší z vplyvu a útlaku moci temnôt. Viac duší je zachránených a oslobodených v nočnej adorácii než akoukoľvek inou formou modlitby: toto je modlitba, ktorá ťa najužšie zjednocuje s mojimi vlastnými nocami, ktoré som celé strávil v modlitbe počas svojho života na zemi.
Prichádzaj preto ku mne v noci a okúsiš moju moc a prítomnosť po tvojom boku počas dňa. Žiadaj ma o čokoľvek, keď ku mne budeš v noci prichádzať a na úsvite dňa poznáš moju milosrdnú pomoc. Mám zvláštne zaľúbenie v tých, ktorých povolávam, aby so mnou bdeli v nočnom čase. Modlitba klaňania sa v noci má moc a účinnosť modlitby spojenej s pôstom, ktorú som odporúčal svojim apoštolom ako spôsob vyháňania démonov z mučených a utláčaných duší. Preto sa démoni nočnej adorácie boja a nenávidia ju, zatiaľ čo anjeli sa z nej radujú a vkladajú sa do služieb duší, ktoré po nej túžia.“
19.6.2021 sme navštívili pútnické miesto na hore Budkov. Prešli sme krížovou cestou, ktorá mala zastavenia po celej ceste až na horu, kde je miesto pre modlitby pútnikov. Dominantou tohto miesta je kríž z kameňa, ktorý sa týči na kraji kameňolomu a tak ako obrovská socha Panny Márie, ktorá má tiež svoje miesto na hore, hľadí na celý kraj pod horou a požehnáva ho. Zvláštnosťou boli aj kamenné kaplnky, v ktorých sú umiestnené relikvie svätých. Medzi nimi sme našli relikviu Joachima a Anny, čo oslovilo asi najviac našich pútnikov. Vedľa nej sa nachádzala tzv. „kaplnka pre teba“, pretože každý z nás je pozvaný byť svätým.
V tomto mesiaci prebiehali aj iné udalosti, ako trojdnie Modlitieb matiek, štvrtkové adorácie za kňazov, celodenná diecézna adorácia na sviatok sv. Petra a Pavla a odovzdanie piatich kaplniek Matky Božej od Schonstattského hnutia.
Pevne veríme, že každý z nás sa zúčastnil aspoň jednej udalosti, ktorá mu priniesla duchovné osvieženie a povzbudenie.

L.C.

Schönstattské hnutie – odovzdanie kaplniek

Na sviatok Petra a Pavla sa pri tradičnej slávnosti týchto apoštolov uskutočnilo aj slávnostné požehnanie putovných kaplniek Matky Božej a odovzdanie kaplniek vedúcim skupín vo farnosti. V Skároši vznikla jedna skupina s 10 členmi a v Trstenom vznikli štyri skupiny dokopy so 44 členmi, ktorí budú počas jedného roka prijímať putovné kaplnky do svojich domovov.

Slávnosti vo farnosti

Na prelome mesiacov máj a jún sme mali v našej farnosti viacero slávností. Medzi ne patrila slávnosť prvého sv. prijímania našich tretiakov, slávnosť Božieho tela – oltáriky, prvý piatok spojený s celonočnou adoráciou a prednáška pátra Romualda zo Schönstattského hnutia, kde nám porozprával o jeho apoštoláte a putovnej Matke Božej. Foto je pod článkom.

Slávnosť zoslania Ducha Svätého – Trstené pri Hornáde

Slávnosť začala v sobotu o 19:00 slávnostnou svätou omšou, na ktorej naša mládež čítala čítania v siedmich jazykoch. Po omši sme začali adoráciu „Cestou svetla“, kde sa čítali zastavenia, piesne boli sprevádzané gitarou. Každý, kto prečítal zastavenie, zapálil sviečku od veľkonočnej sviece a položil ju na kríž, viď foto pod článkom. Potom adorácia pokračovala v tichu až do rána, kedy slávnosť pokračovala svätou omšou. O 14:00 bola celá slávnosť zakončená adoráciou sprevádzanou piesňami a gitarou.