2020

Rorátna sv. omša

Počas adventného obdobia boli v našich kostoloch aj rorátne sv. omše. Foto je z rorátnej sv. omše v Skároši z 09.12.2020.

Odpust v Skároši

Prvú októbrovú nedeľu sa aj napriek obmedzenému počtu účastníkov konala slávnostná odpustová sv. omša ku cti Ružencovej Panny Márie. Fotografie z výzdoby si môžete pozrieť pod článkom.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – Oltáriky

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa v nedeľu 14.06.2020 v Skároši konala slávnostná eucharistická procesia. Deti na znak svojej úcty a lásky k Bohu rozsypávali na cestu lupene kvetov a veriaci zhromaždení v procesii spievali náboženské piesne. Pri štyroch oltárikoch, symbolizujúcich štyri svetové strany, sme sa zastavili a pomodlili.

Veľká noc bez účasti veriacich

V rámci prevencie pred koronavírusom sme cez Veľkú noc tento rok kostol navštíviť nemohli.
Boží hrob bol ale vyzdobený ako po iné roky.

Krížovej cesty sa zúčastnili s duchovým otcom len miništranti, kurátori a kantor.

Veľkonočné jedlá kňaz požehnal iba na vopred určených miestach v obci bez účastí veriacich.

Uvedenie farára do úradu

V sobotu 29.02.2020 pri sv. omši vo farskom kostole bol slávnostne uvedený do úradu nový farár farnosti – terajší administrátor Jozef Mrúz. Uvedenie do úradu vykonal dekan dekanátu Košice Juh – Ferdinand Jurčišin.

Trojdnie Modlitieb Matiek

24. až 26. 1. 2020 sa v našej farnosti konala modlitbová aktivita spoločenstva matiek. Počas trojdnia sa duchovne spájajú v modlitbách matky z mnohých krajín sveta, ku ktorým sme sa pridali. Trojdnie je pripomenutím Veľkonočného trojdnia. Modlitby končili sv. omšou.
Na úplný záver sme si pripravili slávnostné agapé. Nášmu duchovnému otcovi Jozefovi sme popriali veľa Božích milostí a zdravia k narodeninám.