Sviatosť pomazania chorých

 

Ježiš prišiel na svet ako vysloboditeľ človeka z mnohých otroctiev, predovšetkým z otroctva hriechu, utrpenia a smrti. Sám však prijal utrpenie a smrť, a tak dáva ľudským nemociam a ľudskej smrti nový zmysel: ak človek bude spájať svoje utrpenie a smrť s Jeho utrpením a smrťou, tak sa toto utrpenie a smrť človeka môže stať prostriedkom očistenia a spásy pre neho aj pre druhých.

Cirkev dostala od Ježiša rozkaz pomáhať chorým. Predovšetkým však dostala osobitnú sviatosť pre chorých, jednu zo siedmych, ktoré ustanovil Kristus. O tejto sviatosti svedčí sv. apoštol Jakub: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi (v pôvodnom gréckom texte: presbyterov – rozumej: kňazov). Tí nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom v Pánovom mene. A táto modlitba s vierou zachráni chorého. Pán ho pozdvihne, a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 4,14 ). Tento biblický text je priamym dôkazom skutočnosti, že pastieri Cirkvi, čiže biskupi a kňazi, už od apoštolských čias spolu s ostatnými sviatosťami udeľujú aj túto osobitnú sviatosť pomazania chorých.

 

Základné informácie:

 • pomazanie chorých je sviatosť, ktorou cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a spasil ich
 • je prosbou o uzdravenie telesné i duševné (teda jej účinkom je aj odpustenie všetkých hriechov)
 • pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve
 • prijatie sviatosti sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším
 • Sviatosť pomazania chorých môžu vysluhovať iba biskupi a kňazi. Na jej udelenie používajú olej posvätený biskupom alebo, v prípade potreby, kňazom, ktorý sviatosť vysluhuje.

 

Ako sa udeľuje táto sviatosť:

Kňaz pomaže čelo a dlane chorého a pritom povie modlitbu: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen.“

 

Účinky sviatosti pomazania chorých:

 • spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
 • posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
 • odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;
 • navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
 • prípravu na prechod do večného života.

Individuálne vyslúženie sviatosti:

Ak je sviatosť vysluhovaná doma, je potrebné pripraviť:

 • stôl prestretý bielym obrusom,
 • kríž,
 • dve horiace sviece.

Kým príde kňaz, odporúčame zotrvávať v modlitbe pri chorom.

  

Súrne vyslúženie pomazania chorých:

 • kedykoľvek je to potrebné, môžete nás požiadať o udelenie pomazania chorých
 • v takomto prípade nás kontaktujte na telefónnom čísle 055/6980 171

 

Krst / Birmovanie / Eucharistia / Zmierenie / Pomazanie chorých / Posvätný stav / Manželstvo

Navštívené: 2 869x