Novinky

26. februára 2021

Jarná zbierka na charitu

Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží každý deň pomáhať Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Pomoc tisíckam ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu v chrámoch. Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo. Finančne vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002. Všetky informácie o zbierke a ďalších možnostiach podpory nájdete na www.charita-ke.sk.

Povolaný ku kňazstvu

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie:

1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca – štúdium rodiny a sociálnej práce; v odbore Učiteľstvo – učiteľstvo náboženskej výchovy

2. v magisterských študijných programoch: v odbore Teológia – katolícka teológia; v odbore Učiteľstvo – učiteľstvo náboženskej výchovy

3. v doktorandských študijných programoch: v odbore Teológia – katolícka teológia; v odbore Sociálna práca – charitatívna a misijná práca.

Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2021.
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 10. júna 2021.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o štúdium.

Master v teológii manželstva a rodiny
Inštitút náboženských vied pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na nový akademický rok 2021/2022 v programe Master v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi programu sú kňazi, manželia – odborníci zo Slovenska a zahraničia. Štúdium trvá dva roky. Program garantuje Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2021. Viac informácií na www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie.

Povolaný ku kňazstvu
Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach a zároveň na štúdium katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v akademickom roku 2021/2022. Prihlášky sa podávajú do 31. marca 2021 elektronicky na stránke Teologickej fakulty (stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: katolícka teológia) a zároveň tiež treba poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami (podrobnosti na stránke) na adresu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Medzi podmienky prijatia patrí: mravný a bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Viac informácii nájdete na stránke Kňazského seminára sv. Karola Boromejského alebo na stránke Teologickej fakulty Katolíckej univerzity.

Prílohy k stiahnutiu: KS Košice,TF KU

Domáca liturgia: prejav úcty k Biblii

V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní upriamiť v tomto roku pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní (bod 2), máme tiež venovať náležitú pozornosť osobám, ktoré prednášajú Božie slovo (bod 3, 4, 6)) ako aj miestu ohlasovania, ambóne a liturgickým knihám (bod 7, 8).
Z aktivít, ktoré je možné v tomto roku aj napriek obmedzeniam uskutočniť, patria napríklad domáca liturgia prejavenia úcty Biblii, kontinuálne čítanie Svätého písma a iné formačné stretnutia (bod 9), ktoré môžu prebiehať v rodinách aj za pomoci kňazov.
zdroj: www.kbd.sk/Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii.pdf

Jasličková pobožnosť v Trstennom pri Hornáde

Tohto roku sa Jasličková pobožnosť kvôli koronavírusu konať nemohla.
Tu si môžete pozrieť fotky tohtoročných jasličiek a videá jasličkových pobožností z predchádzajúcich rokov.

Jasličky 2020

Jasličky 2020

Jasličková pobožnosť 2019

Jasličková pobožnosť 2018

Jasličková pobožnosť 2017

Oznam k obmedzeniam

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Omše, resp. úmysly v našej farnosti budú odslúžené tak, ako boli vyhlásené, ale bez účasti veriacich. Ďalšie informácie budú zverejnené v buletine. Trojkráľová voda pre ľudí bude požehnaná, keď skončia obmedzenia.

2. januára 2021

Nazaret mojím domovom – duchovná obnova pre rodiny.

Chceli by sme vás pozvať zapojiť sa do 40 dňovej duchovnej obnovy i k tomu, aby ste túto iniciatívu šírili aj medzi ostatnými rodinami ale aj kňazmi či rehoľníkmi. Táto obnova sa bude konať na mnohých miestach v Poľsku. Zrodila sa v srdci kňaza o. Dominika Chmielewského.

V čom spočíva jadro duchovnej obnovy? Prečo 40 dní? Kedy sa začne a dokedy potrvá?
Začne už o pár dní – presne 25.decembra a potrvá do 2. februára.
Je to presne 40 dní počas ktorých sa Mária, spolu so svojim domom po pôrode očisťovala podľa židovského zákona a 2. februára obetovala spolu so sv. Jozefom Ježiša Bohu v chráme.

Počas 40. dní chceme aj my očistiť a zároveň zasvätiť naše manželstvá, rodiny, povolania Najsv. Trojici skrze Sv. Rodinu. Ako je možné sa zapojiť do tejto obnovy, čo je potrebné urobiť? Nie je toho až tak veľa, no iste to bude mať svoju silu:-)
Bolo by veľmi vhodné, aby sa duch. obnovy zúčastnila celá rodina, ak to bude pravda možné…

Pozývame vás, každý deň od 25.12. – 2.2:
1. Pomodliť sa v spolu v rodine Ž 51, v kt. budeme odprosovať Boha za hriechy a krivdy spáchané v našej rodine, čím nastúpime na cestu očisťovania našej rodiny, manželstva…
2. Pomodliť sa desiatok ruženca „Ktorý ťa Panna v nebi korunoval“.
3. Pomodliť sa Ž 121, v ktorom budeme prosiť Boha o ochranu nášho manželstva a rodiny.
4. Každý štvrtok sa zúčastniť Euch. adorácie, najlepšie face to face-live, ak to nebude možné, tak online alebo sa jednoducho v duchu preniesť pred bohostánok do vášho kostola a v tichosti zostať v Ježišovej prítomnosti.
5. Každý piatok si zbožne ucitiť kríž a poďakovať Ježišovi za jeho lásku a spásu. (tento úkon sa môže urobiť aj v rámci prvých troch modlitieb spomínaných vyššie)

Potom 2. februára na sviatok Obetovania Pána odovzdať – obetovať svoju rodinu, manželstvo Bohu skrze Sv. Rodinu a to cez tri jednoduché úkony:
1. Spolu sa pomodliť hymnus „Príď Duchu Svätý tvorivý“ alebo kto by chcel latinsky… (Veni Creator Spiritus).
2. Pomodliť sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
3. Vlastnými slovami obetovať rodinu, manželstvo, kňazi – farnosť, reh. komunitu, Bohu skrze Sv. Rodinu

Ak sa chcete ešte viac inšpirovať pre túto aktivitu klikne na toto video (len 11. minút), pozvanie od o. Chmielewského aj so SVK titulkami.

Exodus 90 – Ponuka pre mužov

Izraeliti vyšli z Egypta, aby sa stretli s Bohom, aby ho lepšie spoznali a viac mu slúžili. Tento ich východ nazývame Exodus. Rovnaký názov má aj 90-dňový program duchovno-fyzicko-vzťahového cvičenia pre mužov, ktorí chcú rovnakú vec: viac sa priblížiť k Pánovi a spoznať ho. Je to vyjdenie zo seba, z vlastnej pohodlnosti a z často neužitočných návykov na cestu, ktorá vedie k Bohu. Nie je to program pre tých, čo to určite zvládnu, ale pre tých, čo to chcú skúsiť a čo chcú so svojim životom niečo robiť – byť lepším manželom, pozornejším otcom, ochotnejším synom, autentickejším kresťanom… Tento program vznikol v Amerike a absolvovalo ho už viac ako 15 000 mužov po celom svete. Program stojí na troch hlavných pilieroch: modlitba, askéza, bratstvo.
Modlitba. Ako vyzerá tvoja modlitba? Si s ňou spokojný? Neobmedzuje sa často iba na krátke chvíle nesústredeného odriekania nejakých naučených fráz? Ako vyzerá modlitba počas Exodu 90? Každý deň je jej vyhradených 60 minút, počas ktorých si prečítaš úryvok z Knihy Exodus, príslušné zamyslenie a potom nad tým medituješ. Každý večer sa praktizuje spytovanie svedomia. Okrem toho sa odporúča účasť na sv. omši a modlitba sv. ruženca.
Askéza. Si na niečom závislý? Myslíš si, že nie? Exodus 90 ti odhalí všetky, aj malé „rozkoše,“ bez ktorých si nevieš predstaviť svoj život a ktoré ťa zotročujú – či už je to večerná fľaša piva, keksík či čokoládka na desiatu, sledovanie športových novín alebo surfovanie na internete. Askéza je sebazápor. Muži sa počas deväťdesiatich dní zriekajú mnohých moderných vymožeností. Tu je zoznam všetkého, čo si budeš musieť počas týchto dní odoprieť: žiaden alkohol; žiaden zákusok ani sladkosť; žiadna strava medzi hlavnými jedlami dňa (jesť len 3x za deň); žiadne sladené nápoje, radler (biele mlieko, káva a čierny čaj sú dovolené); bez televízie, filmov, športových prenosov a videohier; žiadne zbytočné nákupy; počúvať len hudbu, ktorá povznáša dušu k Bohu; používať počítač výhradne na prácu, školské veci alebo dôležité úlohy (napr. platiť účty); mobil používať len na nevyhnutnú komunikáciu (vzdať sa zbytočného textovania, sms, aplikácií, používania internetu a pod.); streda a piatok sa posti (zdrž sa mäsa; jedz iba 3x za deň; z toho raz do sýta; s tým, že dve menšie jedlá spolu nedávajú jedno plnohodnotné jedlo). Okrem toho sa budeš musieť zaprieť robiť naviac tieto veci: krátka studená/vlažná sprcha; intenzívne fyzické cvičenie (aspoň 3x týždenne); aspoň sedem hodín spánku.
Bratstvo. Myslíš si, že to všetko môžeš zvládnuť sám? Možno by si vydržal pár dní alebo týždňov, ale 90 dní? Nie si superman! Ale neboj sa, počas Exodu ti budú pomáhať ďalší muži snažiaci sa o to isté. Všetci účastníci Exodu sa totiž spájajú do 5-7 členných skupín tzv. bratstiev. Bratstvo sa raz za týždeň schádza na stretnutí, ktoré trvá cca 30 min. Spolu sa modlia a hodnotia uplynulý týždeň. Okrem toho má každý muž svoju tzv. „kotvu,“ t. j. člena bratstva, s ktorým je v kontakte každý deň a ktorý mu môže poskytnúť „prvú pomoc,“ keď „slabne na duchu“ a má chuť so všetkým prestať.
Muži potrebujú výzvy, a toto je jedna z nich. Je určená mužom každého veku – či máš 20 alebo 60 rokov – pretože všetci rovnako túžime po vnútornej slobode a toto je jeden zo spôsobov ako ju dosiahnuť. Nejde o preteky, výkon, ani dokazovanie si vlastnej sily. Ide o aktivitu pre duchovný rast. Dokážme, že muži v Cirkvi nezaspali, chcú byť prítomní, silní a duchovní. Najbližší 90-dňový turnus začína 4. januára a končí sa na Veľkonočnú nedeľu. Ak ťa tento program zaujal a uvažuješ, že by si to skúsil, nahlás sa nám do nedele 13. 12. cez farský email (uveď meno a priezvisko, tel. kontakt a emailovú adresu) a pošleme ti ďalšie informácie.
Či to má nejaký zmysel? Aké ovocie tento program prináša sa môžeš dozvedieť zo svedectiev niekoľkých mužov, ktorí to už majú za sebou:
„Šokovalo ma, koľko nepotrebných nánosov a škodlivých návykov je v mojom živote. Počas nášho 90 dňového pokusu o askézu Boh bral vážne naše rozhodnutia sebazáporov a veľa vecí sa posunulo v mojom živote. Jasnejšie som videl Jeho vôľu a zreteľnejšie počul Jeho hlas. Chcem sa k tomu vrátiť opäť. Ak cítiš, že je čas na zmenu, neváhaj a pridaj sa.“ Števo
„Pre mňa bol čas Exodu časom odriekania si vecí, na ktorých som už bol miestami závislý (sladkosti a športové prenosy). Na druhej strane som ušetrený čas venoval viac manželke a deťom, a to prinášalo do rodiny pokoj a radosť. Veľké silné plus tohto času bolo stretávanie sa s mužmi, ktorí mali spoločnú cestu ako ja a povzbudzovanie sa navzájom.“ Jožo
„Do programu som sa dostal nečakane. Rozhodnutie na moje pomery bolo rýchle. Exodus mi pomohol a pomáha prekonávať každodenné životné výzvy s úsmevom a nádejou. Ďakujem za spoločenstvo mužom, ktorí bojujú o nebeské kráľovstvo.“ Lukáš

(Viac informácií o programe a video nájdeš na farskej webovej stránke alebo na stránke exodus90.com)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Tf6KfRhqyqE&ab_channel=Kumransk